Спортен риболов


Закон за Рибарството и аквакултурите
Линк към пълният текст на закона
http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/19893.html

Правилник
"ПРАВИЛНИК За дейността на секциите по риболовни спортове
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Секциите по риболовни спортове се създават с решение на УС на ЛРС. Чрез тях се създава възможност за активизиране работата на членовете на изборните ръководни длъжности и любителите риболовци по отношение на развитието и популяризирането на риболовните спортове.
1. Правилникът регламентира:
- функциите, целите и задачите на секциите по риболовни спортове.
- състава на ръководните органи на секциите. - организацията на работата на секциите.
- финансирането на дейностите на секциите.
2. Секциите по риболовни спортове съобразяват своята дейност с:
- устава на съответното ловно-рибарско сдружение

Доклад
"ДОКЛАД
На тема:"Измененията и допълненията на Закона за рибарство и аквакултури"
Уважаеми колежки и колеги,
Уважаеми любители на риболова,
На 10 ноември 2005г. 40- тото Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.Същият е публикуван в ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005г. и влезе в сила от 1-ви януари 2006г.
За НЛРС"СЛРБ" и членуващите в него Ловно-рибарски сдружения едно от най-важните допълнения в този Закон е текстът на Параграф 119 от Преходните и допълнителни разпоредби, съгласно който:
"Сдруженията по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча имат правата по чл.11, ако са регистрирани за дейност по този закон."
ПО СЪЩЕСТВО, ЧРЕЗ НАПРАВЕНИТЕ ДОПЪЛНЕНИЯ И ПРОМЕНИ СЕ:
А) ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА:
1. Любителите риболовци да се сдружават на доброволен принцип в териториални риболовни сдружения, регистрирани по условията и реда на ЗЮЛНЦ (Закона за юридическите лица с нестопанска цел) 2. Териториалните риболовни сдружения да се сдружават на доброволен принцип в регионални сдружения, регистрирани по условията и реда на ЗЮЛНЦ.
3.Териториалните риболовни сдружения да се сдружават на доброволен принцип в НАЦИОНАЛНО риболовно сдружение, регистрирано по условията и реда на ЗЮЛНЦ, като едновременно с това се определят неговите права и задължения.
4. На хората с увреждания се дава право да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов.
5. Жените над 60 годишна възраст и мъжете над 65 г. да заплащат такса за билет в размер на 50% от таксата, която плащат останалите риболовци.
6. Държавата чрез ИАРА напълно законосъобразно да изразходва за разселване на генетичен материал в обектите по член 3, ал.1, т.1 и 2 и други рибостопански мероприятия - 25 на сто от събраните такси, включително и от издадените риболовни билети. Тук тава дума за естествените и изкуствени водни обекти.
Б) УЗАКОНЯВА СЕ ПРАВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЧЛ. 11 (в това число НЛРС "СЛРБ" И НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ) ДА:
1. Извършват стопанска дейност съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ. 2. Осъществяват охрана във водните обекти определени само за любителски риболов на територията на действие на съответни сдружения, където управлението на рибните ресурси им е възложено по реда на чл.15 а и съдействат за опазване на рибните ресурси. 3. Участват в разселването на генетичен материал във водните обекти за любителски риболов, като осигурят не по-малко от 10% от финансирането му. Другите 90% се осигуряват от ИАРА.
4. Осъществяват контрол за спазването на правилата при извършване на риболов във водните обекти, предназначени за любителски риболов на територията на действие на съответното сдружение, където управлението на рибните ресурси им е възложено по реда на чл.15а.
5. Имат свои риболовни надзиратели, на които са предоставени голяма част от правата на инспекторите по риболовен надзор (в Териториалните звена на ИАРА/, включително и да съставят актове на нарушителите. Същите имат правата и на ловните надзиратели по чл.67, ал.6 от ЗЛОД.
Изпълнителният директор на ИАРА ежегодно ще определя списък на риболовните надзиратели по предложение на съответните сдружения, както и територията им на действие. 6. Предлагат на Министъра на земеделието и горите и общинските съвети подходящи язовири за обособяването им като учебно-практически комплекси.
В) УТВЪРЖДАВА СЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЧЛ. 11 В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (НТСРА) КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
ПРАКТИКУВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЛЮБИТЕЛСКИЯ РИБОЛОВ Е ТЯСНО СВЪРЗАНО С: ОСИГУРЯВАНЕТО И РАЗШИРЯВАНЕТО НА БАЗАТА ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ - т.е язовири, баластриери, канали, хидропаркове и др.
В това отношение, по-важните промени се отнасят до това, че:
І.Съгласно текстовете на алинеите на чл.15
1. Министърът на земеделието и горите и Министърът на околната среда и водите определят с наредба ползването на язовирите - държавна собственост - само за любителски риболов, само за стопански риболов или само за аквакултури.
2. С наредба ще се определят правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в язовирите - държавна собственост, Черно море и река Дунав.
3. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикува в национален ежедневник списък на язовирите - държавна собственост, определени за стопански и любителски риболов и за аквакултури. ІІ.Съгласно текстовете на алинеите на чл.15 а
1. Министърът на земеделието и горите възлага на сдруженията по чл.11 управлението на рибните ресурси във водните обекти по чл.3, ал.1, т.2 - държавна собственост, определени само за любителски риболов. По същество, това са изкуствените водни обекти - язовирите, бентовете и изравнителите, каналите, баластриерните водоеми, хидропарковете, технологичните водоеми на електрическите централи и на други индустриални предприятия и земеделски стопанства.
2. Сдружение, на което е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл.15 а, ал.1, за извършване на любителски риболов в съответния обект изисква билет за любителски риболов и членска карта на сдружението.
3. Редът за предоставяне управлението на рибните ресурси по ал.1 се определят с наредба на министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите.
4. В ал. 4 на този член е записано, че "Общинските съвети могат да възлагат управлението на рибните ресурси във водните обекти - общинска собственост, за любителски риболов на сдруженията по чл.11.
5. За извършване на любителски риболов в обектите по ал.4 се изисква членска карта на съответното сдружение по чл.11.
ІІІ.Съгласно текстовете на алинеите на чл.15 б
1.В язовирите - държавна собственост по приложение №1 от Закона за водите /общо 51 на брой/, не се извършва стопански риболов.
2. В язовирите, определени за питейно-битово водоснабдяване също ще може да се извършва любителски риболов, но извън санитарно-охранителните зони.
VІ.Освен това в ЗИД на ЗРА са фиксирани текстове, чрез които се:
1. Дава правото на организации по чл.11 (в т.ч НЛРС"СЛРБ" и неговите поделения) да предлагат на Министъра на земеделието и горите и на общинските съвети подходящи язовири за обособяването им като учебно-практически комплекси.
2. Въвежда нова алинея №6 в чл. 32 в ЗИД на ЗРА, текстът на която пояснява, че по време на размножителния период на рибите, забраната за риболов няма да важи в обектите, където управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл.15 а на организациите по чл.11
3. Във водните обекти - държавна собственост - определени за стопански риболов, любителски риболов може да се извършва по условия и ред, определени от лицето, притежаващо разрешителното за стопански риболов или от регистрираните по чл.25 лица (аквакултури)
Ето защо считаме, че гореизброените текстове от І до ІV разширяват възможностите и облекчават условията за обособяване на различните категории водоеми (язовири, баластриери, канали, хидропаркове и др.) като база на различните организации по член 11 и предоставят нови възможности за развитие на любителския риболов.
В РАЗДЕЛ ІІІ - ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ от ЗИД на ЗРАЫ СА НАПРАВЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИЫ СВЪРЗЕНИ С ИЗДАВАНЕТО НА РИБОЛОВНИТЕ БИЛЕТИ, А ИМЕННО:
І. В чл.22 се създава нова ал.4 със следния текст:
"Членовете на сдруженията по чл.11 заплащат 80 на сто от определената такса за издаване и презаверка на билета за любителски риболов след представяне на членска карта на съответното сдружение."
ІІ. Създава се нов чл.22 а от текстовете на който става ясно, че:
1. Организациите по член 11 ще могат да участват в разпространението на билетите за любителски риболов по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и горите.
2. Ще има билети със срок: 1 седмица, 1 месец, 6 месеца и 1 година.
3. "Лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 95 на сто от отчетната стойност на билета при условия и ред, определени в наредба по ал.1."
ІІІ. В чл.24 е създадена нова ал.6 съгласно, която:
"При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл.11 в обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл.15 а, риболовците трябва да притежават билет за любителски риболов, като не са длъжни да спазват правилата на ал.1- 5."
Това означава, че тези сдружения сами ще определят правилата за любителски риболов във тези водни обекти като например - с колко пръчки и кукички ще ловят риба, каква ще бъде нормата за еднодневен улов от различните видове риби и т.н.
НОВОПРИЕТИЯТ ЗАКОН ЗА ИЗМЕМЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ЗИД на ЗРА) ДАВА ОЩЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА:
І. Целогодишно провеждане на състезания по улов на риба, тъй като съгласно ал. 2 на новосъздадения чл.24а "Спортни състезания по улов на риба във водни обекти - държавна собственост, се провеждат в периода на забраната по чл.32 с разрешение на министъра на земеделието и горите."
Тук се визира периода на забраната, свързан с размножителния период на рибите.
В ал.1 на този член е посочено, че ИАРА ще осъществява контрол по време на състезанията за спазване правилата и програма на състезанието и разпоредбите на този закон с изключение на чл.24, ал.1 т. 1, 2, 3, и алинеите 4, 5 и 6.
С други думи, организаторите на такива спортни мероприятия в този случай трябва да имат в себе си в писмен вид правилата и програмата, по които се организира и провежда състезанието.
ІІ. Целогодишно практикуване на любителски риболов на основание на текстовете на:
1. Член 32, в който се запазва ал.4, съгласно която със заповед на министъра на земеделието и горите, съгласувана с министъра на околната среда и водите ще има обекти, в които любителският риболов ще може да се извършва и по време на размножителния период на рибите.
2. Новосъздадената ал.6 в чл.32, съгласно която забраната за улов на риба и други водни животни няма да важи за обектите, където управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл.15 а - т.е. на организациите по чл. 11.
В ГЛАВА ОСМА - АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ също има много изменения и допълнения, но ще спрем внимание на новосъздадената ал.5 в чл.66, която гласи: "Който извършва любителски риболов във воден обект, в който управление на рибните ресурси е възложено по реда на чл.15 а, без билет и членска карта на сдружението, се наказва със глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
В ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ е направено важно изменение в параграф 1 точка 27, която гласи: "Риболов - любителски" е улов на риба и други водни организми, извършван от физически лица за развлечение и отдих или спортно-развлекателен характер, организиран по определени за това правила.
Тук думите "и отдих" се заличават. Това автоматично рефлектира в чл.46 от сега действащия Закон за водите. Накратко казано, на сдруженията няма да се налага да вадят разрешителни за ползване на воден обект, когато ги взимат за нуждите на любителския риболов.
В ПРЕХОДНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ чрез параграф 122 се правят промени на чл.194 на Закона за водите, които отменят заплащането на такси за:
1. Правото на ползване и/или разрешено ползване на воден обект при извършване на дейности по "риборазвъждане, добив и възпроизводство на аквакултури и други биологични ресурси."
2. Водоползване за "рибностопански дейности", които съгласно точка 24 от Допълнителните разпоредби на този закон са дефинирани както следва: "Рибностопански дейности" са дейности, свързани със стопанския риболов, сладководното и морско риборазвъждане, преработката и търговията с риба и други водни организми".
Последните две промени са благоприятни за ЛРС, които развъждат и отглеждат зарибителен материал и риба за консумация в рибовъдни стопанства, язовири, други водни обекти и прочие.
ИЗВОДИТЕ, КОИТО МОЖЕМ ДА ПОСОЧИМ КАТО СЛЕДСТВИЕ ОТ ГОРЕИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛ, СА СЛЕДНИТЕ: ПРИЕТИЯТ ЗАКОН КАТО ЦЯЛО ДАВА ПРАВО НА:
І. ЛЮБИТЕЛИТЕ РИБОЛОВЦИ:
1. Да избират сами:
а) Дали да членуват в някоя от организациите по чл.11, в това число и ловно-рибарските сдружения.
б) Къде да ходят на риболов:
- В държавните водни обекти по чл.15а, в които любителският риболов се извършва срещу държавен билет за риболов и членска карта на организация по чл.11, в това число и в нашите ЛРС-ния. - В общинските водни обекти по чл. 15а, в които любителският риболов се извършва само срещу членска карта на организация по чл.11, в това число в нашите ЛРС-ния.
- В останалите водни обекти - реки, езера и др, в които любителският риболов се извършва само с държавен билет за риболов.
- Срещу заплащане в частните водни обекти за стопански риболов или аквакултури по ред и условия, определени от лицето, притежаващо съответните регистрации и разрешителни за тази дейност.
- В Черно море където любителският риболов се извършва без билет.
2. Да ползват билети за любителски риболов с различна продължителност - 1 седмица, 1 месец, 6 месеца и 1 година.
3. Някои от тях да ползват следните облекчения:
- Риболовци, които представят членска карта на организация по чл.11 (в това число и нашите ЛРС-ния) при закупуване или презаверка на билет за любителски риболов заплащат 80 на сто от стойността на билета за любителски риболов, независимо от срока на неговата валидност (седмица, месец и т.н) и/или имат право на намаление.
- Риболовци с увреждания и тези до 14 годишна възраст могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите, определени за любителски риболов.
- Риболовци - жени над 60 годишна възраст и мъже над 65 г. заплащат 50% от таксата, която плащат останалите риболовци при закупуването и презаверката на билета за любителски риболов


Copyright® 2008