ПРОГРАМА
за теоретично обучение на кандидати
за придобиване право на лов
  I. ДИВЕЧОЗНАНИЕ
1. Бозайници - обект на лов

А. Едър дивеч

1. Благороден елен - описание и биология, развитие на рогата, следи
2. Елен лопатар - описание и биология, развитие на рогата, следи
3. Сърна - описание и биология, развитие на рогата, следи
4. Дива свиня - описание и биология, развитие на глигите, следи
5. Дива коза - описание и биология, развитие на рогата, следи
6. Муфлон - описание и биология, развитие на рогата, следи
7. Вълк - описание и биология, следи

Б. Дребен дивеч
1. Див заек - описание и биология, следи
2. Катерица - описание и биология, следи
3. Нутрия - описание и биология, следи
4. Чакал - описание и биология, следи
5. Лисица - описание и биология, следи
6. Енотовидно куче - описание и биология, следи
7. Дива котка - описание и биология, следи
8. Бялка - описание и биология, следи
9. Черен пор - описание и биология, следи   10. Язовец - описание и биология, следи
2. Птици - обект на лов

А. Едър дивеч

Глухар - описание и биология
Б. Дребен дивеч
1. Фазани - колхидски, монголски, корейски - описание и биология
2. Яребица - описание и биология
3. Планински и тракийски кеклик - описание и биология
4. Пъдпъдък - описание и биология
5. Токачка - описание и биология
6. Гривяк, гургулица и гугутка - описание и биология
7. Голяма белочела гъска - описание и биология
8. Зеленоглава патица и полудива патица - описание и биология
9. Лятно и зимно бърне - описание и биология
10. Фиш, клопач, черна качулата потапница и шилоопашата патица -описание и биология
11. Черна лиска - описание и биология
12. Горски бекас и обикновена бекасина - описание и биология
13. Скорец - описание и биология
14. Сврака, сива и посевна врана, чавка - описание и биология
3. Защитени животински видове

3.1. Мечка - описание, биология, следи и природозащитен статус
2.Видра - описание, биология и природозащитен статус
3. Златка - описание, биология и природозащитен статус
4. Пъстър, степен пор и невестулка - описание, биология и природозащитен статус
5. Пеликани и корморани - видове, разпознаване в природата,разпространение, природозащитен статус
6. Щъркели и чапли - видове, разпознаване в природата,разпространение, природозащитен статус
7. Лебеди и гъски - видове, разпознаване в природата, разпространение,природозащитен статус
8. Сива патица, потапници и ангъчи - видове, разпознаване в природата,разпространение, природозащитен статус
9. Соколоподобни птици. Орли и лешояди - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус
10. Соколоподобни птици. Кани, блатари, мишелови, осояд - видове,разпознаване в природата,разпространение, природозащитен статус
11. Соколоподобни птици. Ястреби и соколи - видове,разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус
12. Дропли и ливаден дърдавец - видове, разпознаване в природата,разпространение, природозащитен статус
13. Калугерица, голяма и малка бекасина - разпознаване в природата,разпространение, природозащитен статус
14. Хралупар и скален гълъб - разпознаване в природата,разпространение, природозащитен статус
15. Совоподобни птици - видове, разпознаване в природата,разпространение, природозащитен статус
  Общ хонорариум: 14 часа
  II. ЛОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
  1. Организация на ловната площ, ловно стопански райони. Управление на ловното стопанство
  2. Закон за лова и опазване на дивеча - право на лов, условия и ред за придобиване право на лов от български граждани
  3. Разрешителни за лов. Видове, ред за издаване и отчитане
  4. Отчетност и контрол на ползването на дивеча. Контролни органи полова - права и задължения
  5. Административно наказателни разпоредби
  6. Забранени методи на лов
  7. Наказателна отговорност, свързана с ловни и защитени видове
      Общ хонорариум: 2 часа
  III. ДИВЕЧОРАЗВЪЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА
  1.Таксация на дивеча - необходимост, методи за провеждане
  2. Основни изисквания за развъждане и развитие на дивеча, подобряване на естествените условия за живота му
  3. Създаване и поддържане на специализирана фуражна база за дивеча -дивечови ниви, ливади, сечища, ловни просеки
  4. Видове ловностопански съоръжения, предназначение - чакала,хранилки, солища, калища, водопоища
  5. Подхранване на дивеча през зимния сезон - норми и срокове
  6. Ловностопанско значение на хищниците
  7. Опазване на дивеча от селскостопански машини и химически препарати
  8. Противопожарни правила и изисквания за предотвратяване наопасността от пожари и унищожаването на дивеча
  9. Първична обработка на отстреляния дивеч, предпазни мерки при работас отстрелян дивеч и намерени трупове в
       ловностопанските райони
  10. Ловни трофеи - видове, начини за оценка, регистрация. Трофейно дело, изложби
  11. Мерки за предотвратяване на щетите, нанасяни от и върху дивеча
   Общ хонорариум: 6 часа
IV. НАЧИНИ, МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЛОВУВАНЕ
  1.Ловно оръжие - видове и предназначение
  2. Ловно гладкоцевно оръжие - предназначение, видове, устройство и калибри. Условия и ред за придобиване, съхраняване,
носене и употреба съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и
правилника за прилагането му
  3. Ловни боеприпаси - видове. Избор на боеприпаси. Приготвяне на ловни патрони в домашни условия
  4. Съхраняване на ловното оръжие и бое 5. Стрелба с гладкоцевна ловна пушка. Правила за безопасност при боравене с
ловно оръжие припаси в домашни условия и при транспортиране
Общ хонорариум: 6 часа
V. ОРЪЖЕЗНАНИЕ И ЛОВНА СТРЕЛБА
1. Ловно оръжие - видове и предназначен
2. Ловно гладкоцевно оръжие - предназначение, видове, устройство и калибри. Условия и ред за придобиване, съхраняване,   носене и употреба съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и  правилника зa прилагането му
    3. Ловни боеприпаси - видове. Избор на боеприпаси. Приготвяне на ловни патрони в домашни условия
   4. Съхраняване на ловното оръжие и боеприпаси в домашни условия и при транспортиране

5. Стрелба с гладкоцевна ловна пушка. Правила за безопасност при боравене с ловно оръжие<br><br>
Общ хонорариум: 3 часа
VI. ЛОВНА КИНОЛОГИЯ
1. Кучето в съвременния лов. Развъждане и отглеждане на ловни кучета
2. Обучение на ловно куче
3. Английски птичари - пойнтер, английски и ирландски сетер
4. Континентални птичари - германски брак, дратхаар
5. Шпаньоли - кокер-шпаньол, бретон-шпаньол
6. Кучета за подземен лов - ягдтериер, фокстериер, дакел
7. Българско гонче
8. Основни болести по ловните кучета. Предпазване на ловното куче от болести
9. Киноложки изложби и полеви изпитания на ловни кучета
Общ хонорариум: 3 часа
VII. БОЛЕСТИ ПО ДИВЕЧА
1. Значение на болестите по дивеча. Признаци за заболявания
2. Причини за поява на болестите, предотвратяване
3. Бяс - причинител, признаци
4. Трихинелоза - причинител, начин на установяване, предпазване
5. Антракс - причинител, признаци, предпазване
6. Туларемия - причинител, признаци, предпазване
7. Токсоплазмоза - причинител, признаци, предпазване
8. Чума по дивите свине - причинител, признаци
9. Хиподермоза по ловните бозайници
Общ хонорариум: 3 часа
VIII. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
1. Видове наранявания по време на ловен излет
2. Оказване на първа медицинска помощ при огнестрелни рани
3. Оказване на първа медицинска помощ при навяхвания, счупвания,контузии
4. Оказване на първа медицинска помощ при ухапвания
Общ хонорариум: 3 часа
  I. Техника на боравене с ловно оръжие II. Подготовка за стрелба III. Стрелба по силует IV. Стрелба по асфалтови панички
1. Сглобяване и разглобяване на видове гладкоцевно ловно оръжие и системи
2. Видове ловни пушки и боеприпаси
3. Зареждане с боеприпаси, спускане на предпазителя и насочване на заредено оръжие
1. Стойка на тялото при стрелба
2. Хват на оръжието за произвеждане на точен изстрел
3. Премерване, спускане и положение на оръжието след произвеждане на изстрел
(заек) от 35 м най-малко 3 серии по 10 изстрела (видоизменена схема на дисциплината "скейт") -
единична стрелба от 7 позиции с 25 патрона най-малко 4 серии по 25 изстрела
    Общ хонорариум: 10 часа
ПРОГРАМА
за практическо обучение на кандидати за придобиване
право на лов
ПРОГРАМА
за обучение и подготовка
на ловците за придобиване право
на подборно ловуване
I. Обща част II. Специална част
1.Цел и задачи на подборния отстрел.
Общи принципи /1 час/
2. Нарезно ловно оръжие - придобиване и съхраняване, предназначение, устройство и боравене Особености на стрелбата при различните видове дивеч /1 час/
А. Благороден елен, елен лопатар, сърна

1. Растеж и развитие на рогата, форми на рогата на различна възраст
/30 мин./
2. Възрастови групи - описание и разпознаване /2 часа/
а) определяне на възрастта в живо състояние;
б) определяне на възрастта след отстрела   3. Подбор при мъжките и женските животни на различна възраст
/1 час/
4. Трофеен отстрел - принципи /30 мин./
5. Оценка на трофея
/30 мин /
6. Срокове, начини и методи на лов. Разрешителен режим
/30 мин/

Б. Муфлон и дива коза

1. Растеж и развитие на рогата.Отклонение от типичните за вида форми на рогата/30 мин./
2. Възрастови групи - описание и разпознаване /1 час/
а) определяне на възрастта в живо състояние;
б) определяне на възрастта след отстрела  3. Подбор при мъжките и женските животни на различна възраст
/1 час/

4. Трофеен отстрел - принципи /30 мин./
5. Оценка на трофея
/30 мин./
6. Срокове, начини и методи на лов. Разрешителен режим
/30 мин./

В. Дива свиня

1. Възрастови групи - описание и разпознаване /1 час/
а) определяне на възрастта в живо състояние;
б) определяне на възрастта след отстрела 2. Стадност при дивата свиня - големина и структура на стадата
/1 час/
3. Подбор при дивата свиня по възрастови групи /1 час/
4. Оценка на трофея
/30 мин./
5. Срокове, начини и методи на лов. Разрешителен режим
/30 мин./
Г. Други видове едър дивеч
    По индивидуална програма, разработена от Лесотехническия университет
     Забележка: Посочените учебни часове (45 минути) са за всеки вид от съответната група.
ПРОГРАМА
за обучение и подготовка
на ловците за придобиване
право на ловeн водач
I. Обща подготовка II. Специална подготовка
1. Цели и задачи на подготовката, функции на ловния водач
2. Особености при прилагането на методите при индивидуално ловуване
3. Отговорности на ловния водач по време на лова
4. Работа с горска и топографска карта и ориентация на терена
5. Ловни ритуали след отстрел на различните видове дивеч
6. Оказване на първа медицинска помощ
А. Благороден елен, елен лопатар, сърна

1. Определяне на възрастта в живо състояние. Развитие на рогата. Зависимост между възрастта и масата на трофея
2. Окомерна оценка на трофея. Преценка на масата му от разстояние
3. Определяне на възрастта след отстрела
4. Първична обработка на отстреляния дивеч  5. Обработка на ловния трофей
6. Оценка на ловния трофей

Общ хонорариум:
12 часа
Б. Муфлон и дива коза

1. Определяне на възрастта в живо състояние
2. Окомерна оценка на трофея. Форма и дължина на трофея при муфлона в зависимост от възрастта
3. Определяне на възрастта след отстрела
4. Първична обработка на отстреляния дивеч
5. Обработка на ловния трофей
6. Оценка на ловния трофейОбщ хонорариум:
6 часа

В. Дива свиня


1. Определяне на възрастта в живо състояние. Възрастови групи и трофейна зрялост
2. Определяне на възрастта след отстрела
3. Първична обработка на отстреляния дивеч
4. Обработка на ловния трофей
5. Оценка на ловния трофейОбщ хонорариум:
4 часа
Г. Други видове едър дивеч


По индивидуална програма, разработена от Лесотехническия университет
Д. Кучета


За откриване на ранен дивеч (кръвоследници), обучение и работа с кучетоОбщ хонорариум:
2 часа
Общ хонорариум:
8 часа


   

Copyright® 2008